ммм

Організація методичної роботи

Опорний навчально-виховний заклад Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М.Темника як мудра мати своїм теплом зігріває дитячі серця. Важко підрахувати, скільком молодим людям дала вона путівку в життя, допомогла становленню особистостей. Серед них вагома частка припадає на «золотий фонд» школи – медалістів. Вони – візитка школи, її гордість, найкращий витвір учительських сердець. Але головне завдання педагогічного колективу – забезпечення належного рівня знань учнів. Цій меті підпорядкована управлінська діяльність адміністрації школи, від удосконалення основних функцій якої залежить рівень науково – методичної роботи в школі.

Функціональні підходи до організації науково-методичної роботи


Поняття «функція» ми розуміємо як планомірний вплив на всі напрямки діяльності цієї системи і аналізуючи управління системою науково – методичною роботи, виділяємо такі основні функції:
-планування
-організація
-діагностична
-прогностична
-моделююча
-компенсаторна
-коригуюча
-координуюча
-пропагандистська
-контрольно – інформацій

В школі діє система науково – методичної роботи, яка містить у собі традиційні та інноваційні види. До них належать індивідуальні, групові та масові форми роботи.
До індивідуальних форм належать: індивідуальна розробка особистої проблемної теми кожного вчителя, наставництво, консультування, самоосвіта, атестація. Найважливішою формою індивідуальної методичної роботи є опрацювання власної науково – методичної теми, підпорядкованої загальній проблемі школи. Іншою формою індивідуальної роботи є самоосвіта вчителів. Якщо результативність індивідуальних форм роботи значною мірою залежить від самих педагогів, від їхнього бажання і вміння самостійно навчатися, від внутрішньої мотивації досягнення високого рівня професійної майстерності, то ефективність групових форм роботи – ще й від правильного формування груп, визначення мети їхньої діяльності та від забезпечення належних умов діяльності об'єднання. До групових форм роботи належать методичні об'єднання, творчі та динамічні групи, школа молодого вчителя, психолого – педагогічні консиліуми.
На сьогоднішній день у школі працює 6 методичних об'єднань. Головною функцією методичних об'єднань вчителів є: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку освіти в цілому, перспективним педагогічним досвідом, поглиблення та поновлення знань педпрацівників зі спеціальності та суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня. Свої завдання методоб‘єднання вбачають у координації роботи з відповідними районними методоб‘єднаннями, в участі у психолого – педагогічних семінарах, підготовки вчителів до атестації, роботі над вирішенням професійних проблемних питань, націлених на підвищення рівня методичної майстерності педагогів певного фаху, удосконалення форм і методів занять з учнями з тієї чи іншої навчальної дисципліни. Крім того, члени об'єднань ознайомлюються з методикою вивчення складних тем навчальних програм, розглядають матеріали моніторингу навчально – виховного процесу, рівень і якість загальноосвітньої підготовки школярів. Усі методоб‘єднання школи працюють у контексті проблемної теми школи, тому їхня діяльність підпорядкована спільним завданням, які стоять перед школою. До масових форм роботи відносяться педради та наради.

Планування методичної роботи


У сучасних умовах планування методичної роботи в школі ведеться за традиційною схемою з урахуванням програмно – тематичного підходу. До безсумнівних плюсів діяльності шкільних методоб‘єднань за традиційною схемою можна віднести: єдність простору й часу (у навчальному розкладі школи легше знайти можливість, щоб зібрати педагогів, які працюють в одній сфері); ознайомлення з загальним характером обговорюваних проблем; у ньому представлено різні форми методичної діяльності; до того ж зміст роботи об’єднань може визначатися конкретним завданням, значущим для цієї категорії вчителів, діяльність об’єднань співвіднесено з основною місією школи.
В той же час планування методичної роботи школи в певній мірі спирається на програмно – тематичний підхід, який передбачає тематичне занурення у роботі над проблемною темою школи. Тобто, робота ведеться не від засідання до засідання, а протягом року.
Позитивні сторони цього варіанту: єдність загального напряму; тематика педрад, засідань окремих об’єднань, робота класних керівників тісно пов’язані одне з одним; різнобічне (теоретичне, методичне, технологічне) опрацювання обраної теми на різних рівнях шкільної практики; наявність різноманітних форм методичної роботи (семінар, дискусія, лекція, робота творчих та динамічних груп).

Якісний склад педагогічного колективу


Вчити сьогодні підростаюче покоління неможливо без постійного оновлення і збагачення своїх наукових знань, особливо психолого – педагогічних, які дають можливість педагогові передбачити хід навчального процесу, стають опорою для творчості. І такі вчителі в колективі школи є: дослідники і експериментатори, конструктори у сфері технологій навчання і виховання. Про це свідчить якісний склад педколективу у 2021/2022 н.р., серед якого: 12 спеціалістів вищої категорії,11 старших вчителів,2 спеціаліста І категорії, 1 спеціаліст ІІ категорії, 9 спеціалістів. Щороку спостерігається тенденція до якісного росту складу вчителів, які підвищують свій фаховий рівень під час атестаційного періоду. Цьому сприяє планування перспективного внутрішкільного контролю і чітка програма організації атестаційного періоду.

ммм

Організація роботи із здібними та обдарованими учнями

Одне з найголовніших завдань освіти – зробити людину творчою особистістю. Пріоритет особистості має стати основою філософії та ідеології навчання й виховання. Характер науково – методичної роботи в школі, її тісне поєднання з практикою навчання і виховання як на уроці, так і у позаурочний час, спрямованість не тільки на кінцевий результат, а й на розвиток здібностей учнів, є тим стрижнем, навколо якого створюється специфічна атмосфера співтворчості вчителя й учня. Наша школа протягом всього свого існування дбала про забезпечення науково – теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних дітей. З цією метою визначені наступні завдання:
- створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку обдарованих учнів;
- поетапно впроваджувати новий зміст освіти, прогресивні технології навчання та виховання учнів;
- створити умови для розвитку здібностей учнів адаптовано до соціуму.

РОБОТА НАД ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ ШКОЛИ

Організація МР у 2021/2022 н.р.

Організація МР у 2020/2021 н.р.

Організація МР у 2019/2020 н.р.

Організація МР у 2018/2019 н.р.

Організація МР у 2017/2018 н.р.

Організація МР у 2016/2017 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 1972

Дата останньої зміни 11 Грудня 2021

Фотогалерея